Algemene voorwaarden

Het platform www.stappen-shoppen.nl & Maastricht City App (hierna: ‘’het Platform’’) wordt je aangeboden door Stappen & Shoppen (een handelsnaam van Stappen). Op het gebruik van het Platform zijn te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het Platform te gebruiken ga je daarmee akkoord. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat je weet wat je kunt verwachten en welke regels je in acht dient te nemen. Lees ook de Privacy- en Cookieverklaring zorgvuldig door, als je wilt weten op welke manier Stappen & Shoppen zorg draagt voor jouw persoonlijke gegevens. Stappen & Shoppen is geen partij bij eventuele gesloten overeenkomsten tussen jou en op het Platform getoonde bedrijven. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 24 april 2018. 

Noot: Alle bepaling met betrekking tot foutieve communicatie of gebrekkige informatie voorziening dan wel door Stappen & Shoppen dan wel aangeleverd door derden gelden ook voor de communicatie op alle social media verbonden aan Stappen & Shoppen in welke vorm dan ook. Uit de communicatie op de social media kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,

Overeenkomsten, adviezen en (rechts)handelingen uitgebracht, respectievelijk

gesloten door Stappen, hierna te noemen: “Stappen & Shoppen”.

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Stappen &

Shoppen opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden van Stappen & Shoppen waartoe

opdracht is gegeven of die voorvloeiend uit, danwel direct verband houdend

met de opdracht worden verrichten dan wel behoren te worden verricht,

een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende

de Werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst.

3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Stappen & Shoppen en Opdrachtgever

tot het verrichten van Werkzaamheden door Stappen & Shoppen ten

behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de Overeenkomst.

4. Ondergeschikten: alle werknemers van Stappen & Shoppen aan wie geen

procuratie is verleend.

B. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,

Overeenkomsten, adviezen en (rechts)handelingen uitgebracht,

respectievelijk gesloten door Stappen & Shoppen, tenzij partijen

uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en

voor zover zij schriftelijk tussen Stappen & Shoppen en Opdrachtgever zijn

overeengekomen.

3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De

toepasselijkheid daarvan wordt door Stappen & Shoppen uitdrukkelijk van

de hand gewezen.

4. Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden

eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of

te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene

voorwaarden op latere aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en overige

verbintenissen tussen Stappen & Shoppen en Opdrachtgever, welke direct

of indirect verband houden met de dienstverlening van Stappen &

Shoppen, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of

van de Overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht

blijken te zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen van

deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst onverkort van kracht

blijven en zullen partijen voor de nietige bepalingen een nieuwe bepaling

overeenkomen die naar inhoud zoveel als mogelijk recht doet aan de

oorspronkelijke bepaling.

6. Indien Stappen & Shoppen niet steeds strikte naleving van deze algemene

voorwaarden en/of de Overeenkomst verlangt, betekent dit niet dat de

bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Stappen & Shoppen op

enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving

van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de

Overeenkomst te verlangen.

C. Offerte

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever

tot het doen van een aanbod. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes van

Stappen & Shoppen niet langer geldig dan één (1) maand, te rekenen

vanaf de datum van de offerte.

2. Stappen & Shoppen kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden

gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid

en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te

begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van

het in de offerte opgenomen aanbod, is Stappen & Shoppen daaraan niet

gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze

afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stappen & Shoppen anders

aangeeft.

4. In de offertes gaat Stappen & Shoppen er van uit dat de Werkzaamheden

op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en

omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan

Stappen & Shoppen te worden opgegeven. Stappen & Shoppen zal dan in

de offerte expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door Stappen &

Shoppen rekening is gehouden.

5. Stappen & Shoppen heeft het recht om meerkosten bij Opdrachtgever in

rekening te brengen indien de offerte is opgesteld door onjuiste of

onvolledige informatie van Opdrachtgever.

6. Een door Stappen & Shoppen opgestelde en/of uitgebrachte offerte geldt

niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Stappen & Shoppen behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf

van redenen te weigeren.

D. Aanvang en duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat

de door Opdrachtgever ondertekende offerte door Stappen & Shoppen

retour is ontvangen en ondertekend.

2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de offerte zijn

slechts mogelijk schriftelijk en met instemming van partijen. De

schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de offerte worden gehecht.

3. Afspraken of overeenkomsten met Ondergeschikten van Stappen &

Shoppen binden Stappen & Shoppen niet, tenzij deze afspraken of

overeenkomsten door de directie van Stappen & Shoppen schriftelijk zijn

bevestigd.

4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de

aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een

onbepaalde tijd is aangegaan.

5. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende

voorwaarde dat Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van

Stappen & Shoppen – voldoende kredietwaardig blijkt voor de

geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

6. Stappen & Shoppen is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de

Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever

adequate zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de

overige verplichtingen zal worden voldaan, welke zekerheid

Opdrachtgever verplicht is te stellen. Of de door Opdrachtgever te

stellen zekerheid adequaat is, is ter uitsluitende beoordeling van

Stappen & Shoppen.

7. Stappen & Shoppen is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de

Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever een

voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen, welk voorschot

Opdrachtgever alsdan verplicht is te voldoen. Stappen & Shoppen zal

hiervoor een factuur naar Opdrachtgever sturen.

8. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Stappen &

Shoppen niet gerechtigd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten

op door Stappen & Shoppen te verrichten Werkzaamheden over te dragen

aan derden.

9. Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend

mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt uiterlijk en Stappen &

Shoppen met deze annulering schriftelijk/elektronisch instemt. In geval

van annulering zullen te allen tijde de gemaakte voorbereidingskosten

door Stappen & Shoppen aan Opdrachtgever in rekening worden

gebracht, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen

vergoeding/prijs.

10. De financiële verplichtingen van Stappen & Shoppen jegens derden,

verband houdende met de geannuleerde Overeenkomst, welke door

Stappen & Shoppen moeten worden nagekomen zullen eveneens volledig

aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11. Opdrachtgever vrijwaart Stappen & Shoppen tegen aanspraken van

derden ten gevolge van opzegging van de Overeenkomst.

E. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, is iedere Opdrachtgever

hoofdelijk aansprakelijk voor juiste en volledige nakoming van de uit de

Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de Werkzaamheden tijdig de

benodigde gegevens en zaken aanleveren.

3. Indien de aanvang of de voortgang van de Werkzaamheden wordt

vertraagd, dient Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade

en kosten aan Stappen & Shoppen te vergoeden indien deze

omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

F. Verplichtingen Stappen & Shoppen

1. Stappen & Shoppen zal haar Werkzaamheden naar beste kunnen

verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan

worden verwacht. Opdrachtgever is voorts verplicht de door of namens

Stappen & Shoppen gegeven orders en aanwijzingen op te volgen,

behoudens voorzover dit naar het oordeel van Opdrachtgever niet

mogelijk dan wel wenselijk is.

2. Stappen & Shoppen neemt bij de uitvoering van de Werkzaamheden de

daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van

kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de

Werkzaamheden.

G. Gegevens Opdrachtgever / Privacy

1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aan Stappen &

Shoppen verstrekte gegevens waarop Stappen & Shoppen haar offerte en

daarmee Overeenkomst heeft gebaseerd. Stappen & Shoppen aanvaardt

terzake geen enkele aansprakelijkheid.

2. De website en app van Stappen & Shoppen is onderdeel van Stappen &

Shoppen. Stappen & Shoppen is de wettelijk verantwoordelijke voor de

gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is

voor Stappen & Shoppen van groot belang. Persoonlijke gegevens worden

dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Stappen &

Shoppen zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van

de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Wet bescherming

persoonsgegevens.

3. Opdrachtgever erkent dat Stappen & Shoppen gerechtigd is de aan haar

verstrekte gegevens ten behoeve van haar eigen activiteiten te

gebruiken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

4. Stappen & Shoppen behoudt het recht om informatie aan openbare

instanties te verschaffen indien:

a. zulke mededelingen of openbaring zijn vereist in verband met de

uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

b. zulke mededelingen of openbaring verplicht is op basis van wet- en

regelgeving, een uitvoerbaar verklaarde rechterlijke uitspraak of een

bestuursbesluit;

c. Stappen & Shoppen voorafgaand aan de desbetreffende

mededeling(en) of openbaring de schriftelijke toestemming aan

Opdrachtgever heeft gevraagd en gekregen voor de desbetreffende

mededeling(en) en/of openbaring.

5. Stappen & Shoppen is geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het

gebruik van haar website, bijvoorbeeld het aantal gebruikers in een

bepaalde periode, uit welke landen de gebruikers komen en welke pagina’s

het meest worden bekeken. Hiertoe registreert Stappen & Shoppen het IPadres

en domeinnaam van de gebruikers. Om de faciliteiten en functies aan

te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houdt Stappen & Shoppen

ook bij met welk type browser de gebruikers haar website benaderen. De

verkregen informatie is eigendom van Stappen & Shoppen. De verzamelde

informatie wordt gebruikt om de dienstverlening en marketingactiviteiten

van Stappen & Shoppen te verbeteren. Stappen & Shoppen behoud zich

het recht voor om de via de website van Stappen & Shoppen verkregen

informatie aan derden te verkopen of verhuren.

H. Intellectuele eigendom

1. Stappen & Shoppen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot

producten van geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van

de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die

producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Op de informatie, illustraties, computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen

en overige documenten van Stappen & Shoppen rusten auteursrechten. De

informatie, illustraties, computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen en

overige documenten mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Stappen & Shoppen, al dan niet met inschakeling van

derden worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden

gekopieerd, openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd of geëxploiteerd.

I. Reclames

1. Reclames over de facturen dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum

schriftelijk bij Stappen & Shoppen te worden ingediend.

2. Het indienen van reclame ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn elders

in deze voorwaarden omschreven (betalings)verplichtingen jegens Stappen

& Shoppen.

J. Overmacht

1. Stappen & Shoppen is niet gehouden tot het nakomen van enige

verplichting indien dit voor Stappen & Shoppen redelijkerwijs niet mogelijk

is ten gevolge van buiten toedoen van Stappen & Shoppen ontstane

veranderingen in de bij het aangaan van de Overeenkomst bestaande

omstandigheden.

2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Stappen &

Shoppen geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico

van Stappen & Shoppen in geval van een tekortkoming door brand,

stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproep, oorlog,

overheidsmaatregelen, weersomstandigheden en alle andere

omstandigheden welke van dien aard zijn dat nakoming niet (meer) van

Stappen & Shoppen kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede

verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of

toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Stappen & Shoppen

feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

K. Aansprakelijkheid

1. Stappen & Shoppen is, behoudens indien sprake is van opzet of grove

schuld aan de zijde van Stappen & Shoppen, niet aansprakelijk voor

schade voortvloeiende uit door haar verleende Werkzaamheden,

waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door

Stappen & Shoppen verstrekte informatie op haar website of anderszins

verstrekte informatie.

2. Stappen & Shoppen is, behoudens indien sprake is van opzet of grove

schuld aan de zijde van Stappen & Shoppen, nimmer aansprakelijk voor

indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde

gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever die op enigerlei

wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de

uitvoering van de Werkzaamheden door Stappen & Shoppen.

3. Stappen & Shoppen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de

informatie van haar websites en social media kanalen of voor de

gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor

eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site,

wordt door Stappen & Shoppen uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt

geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren

van de websites en/of social media kanalen. Verwijzingen of verbindingen

naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Stappen &

Shoppen zijn slechts opgenomen ter informatie. Stappen & Shoppen is

niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Stappen & Shoppen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met

betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op

dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.

4. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een

fout van Stappen & Shoppen die bij zorgvuldig handelen zou zijn

vermeden, is de aansprakelijkheid van Stappen & Shoppen voor die

schade steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval

wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering

van Stappen & Shoppen, te vermeerderen met het bedrag van het eigen

risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de

verzekeraar(s) komt.

5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s)

plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Stappen & Shoppen beperkt

tot 50% van de op grond van de Overeenkomst door Stappen &

Shoppen aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen

(exclusief omzetbelasting), zulks met een maximum van € 2.500,-

(zegge: tweeduizend vijfhonderd euro). Indien de Overeenkomst een

duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer

bedragen dan 50% van de op grond van de desbetreffende

duurovereenkomst door Stappen & Shoppen aan Opdrachtgever

gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting,

zulks met een maximum van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).

6. Stappen & Shoppen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

(vertragings)schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige

medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever.

7. Stappen & Shoppen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

materialen welke van Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig

zijn.

8. De aansprakelijkheidsbeperking van Stappen & Shoppen geldt niet

indien aan de zijde van Stappen & Shoppen sprake is van opzet of

grove schuld.

9. De aansprakelijkheid van Stappen & Shoppen gaat nooit verder dan

bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van

vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde,

met name onrechtmatige daad.

10. Stappen & Shoppen heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover

mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te

beperken door herstel of verbeter ing van de ver r icht te

Werkzaamheden.

11. Opdrachtgever vrijwaart Stappen & Shoppen tegen alle aanspraken van

derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst

samenhangen, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove

schuld van Stappen & Shoppen.

L. Betaling

1. Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te

geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij

partijen een andere betaaltermijn overeenkomen, in Nederlandse

valuta, door middel van stortingen ten gunste van een door Stappen &

Shoppen aan te wijzen bankrekening.

2. Indien Opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de

uitoefening van zijn bedrijf, niet binnen de hiervoor in lid 1 genoemde

termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen

overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij eerst in verzuim nadat

Stappen & Shoppen hem een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin

Stappen & Shoppen aan Opdrachtgever de mogelijkheid biedt alsnog

binnen veertien (14) dagen zijn betalingsverplichting na te komen.

Opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd.

3. Indien Opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon

handelende in de uitoefening van zijn bedrijf, niet binnen de hiervoor in

lid 1 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen

overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van

die termijn terstond van rechtswege in verzuim.

4. In het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon niet in handelende

in de uitoefening van zijn bedrijf is, is de rente gelijk aan de alsdan

geldende wettelijke rente voor consumententransacties. In alle andere

gevallen is Opdrachtgever de alsdan geldende wettelijke rente voor

handelstransacties verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag

zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim

is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde

bedrag.

5. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor

rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten uitgaan boven

hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten

verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op

ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van

€ 40,- bij consumenten (na aanmaning) en € 125,- bij nietconsumenten.

6. Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening van het door hem

aan Stappen & Shoppen verschuldigde.

M. Beëindiging

1. Stappen & Shoppen is gerechtigd de Overeenkomst zonder

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen,

onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente

indien:

a. Opdrachtgever tijdens de Werkzaamheden één of meer van zijn

verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig

of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet

rechtvaardigt;

b. bij faillissement van Opdrachtgever of een aanvraag daartoe;

c. bij surseance van betaling van Opdrachtgever of een aanvraag

daartoe;

d. bij onder curatelenstelling of overlijden van Opdrachtgever;

e. bij het op Opdrachtgever van toepassing van zijn van de

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of het door

Opdrachtgever indienen van een verzoek daartoe;

f. bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van

Opdrachtgever;

g. bij boedelafstand door Opdrachtgever;

h. Stappen & Shoppen van het bestaan van omstandigheden blijkt, die

van dien aard zijn dat ware Stappen & Shoppen hiervan op de

hoogte geweest, hij de Overeenkomst niet was aangegaan.

2. Stappen & Shoppen is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van

ontbinding op grond van dit artikel.

N. Opschortingsrecht

1. Stappen & Shoppen heeft het recht om de nakoming van al zijn

verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare

vorderingen op Opdrachtgever, daaronder mede begrepen vorderingen

tot nakoming van verplichtingen anders dan betalingsverplichtingen,

volledig zijn voldaan.

2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Stappen &

Shoppen opgeschort tot nader order.

O. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten tussen Stappen & Shoppen en Opdrachtgever

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands

recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Stappen

& Shoppen en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing

zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door

de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Stappen &

Shoppen haar woonplaats heeft.

P. Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden

1. Stappen & Shoppen heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te

wijzigen en/of aan te vullen.

2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter

kennis van Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende

kracht.


Stappen (Stappen & Shoppen)
Veilingkade 15
4815HC Breda
Nederland
E-mailadres: Info@stappen-shoppen.nl
KvK-nummer: 20118633